Oferta

Oferta

MODUL DE ATRIBUIRE AL TERENULUI

 

            Se realizeaza prin concesionarea prin licitatie publica a terenului pe o perioada de 49 ani. Valoarea minima de pornire a licitatiei publice pentru concesionarea terenului este de minim 2,16 lei/mp/an indexat anual cu indicele de inflatie aprobat prin Hotărâre de Consiliul Local.

            Condiții minime de eligibilitate:

 1. Suma investită: minimum 40EUR/mp (raportată la suprafaţa totală a unităţii pentru care se depune cererea privind intenția de a investi în Parcul industrial);

Prin investiţie se înţelege valoarea construcţiilor finalizate (construcţii cu acoperiş) plus  mijloacele fixe (exceptând platformele betonate).

 1. Gradul de ocupare a terenului contractat: construcţii cu acoperiş ridicate pe o suprafaţă de minimum 20% (raportată la suprafaţa totală a unităţii pentru care se depune cererea privind intenția de a investi în Parcul industrial).

OBLIGATIILE REZIDENTILOR

            Printre obligatiile ce le revin Rezidenţilor Parcului industrial, conform Regulamentului de  Organizare și Funcționare a Parcului Industrial amintim:

 1. să înceapă lucrările de proiectare pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie în termen de 4 (patru) luni de la intrarea în vigoare a contractului de superficie; în calitate de co-contractant, rezidentul va notifica SC PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL referitor la demararea efectivă a lucrărilor de proiectare anexând în acest sens documentele justificative din care reies fără echivoc contractarea şi începerea lucrărilor de proiectare;
 2. folosinţă, conform să înceapă lucrările de construcţie pentru realizarea proiectului propus în termen de maximum 1 (un) an de la data intrării în posesia unităţii aflate în procesului-verbal de predare-primire a amplasamentului; rezidentul îi va comunica de îndată SC PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL demararea lucrărilor de construcţie, conform documentaţiei depuse la Serviciul Urbanism din cadrul Primariei;

TAXA DE ADMINISTRARE

 

Taxa de administrare  percepută de către SC PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL  este în cuantum de  minim 3,55 (trei) lei/mp/an (fără T.V.A.).

 • Taxa de administrare se calculează la întreaga suprafaţă a terenului deţinut în baza contractului de concesiune și se plăteşte lunar de către rezidentul Parcului începând cu data semnării contractului de administrare şi prestări servicii conexe, pe toată durata exploatării terenului în Parcul industrial IMM SLOBOZIA.
 • În schimbul taxei de administrare SC PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL asigură serviciile de iluminat public, de curăţire şi deszăpezire în spaţii comune, de supraveghere a accesului în Parc  şi în spaţiile comune, de întreţinere şi de reparare a drumurilor interioare comune şi va efectua demersurile necesare întreţinerii şi reparării reţelelor de utilităţi până la limita unităţii aflate în folosinţă/în proprietate.
 • Taxa de administrare stabilită prin contractul /contractele încheiat/încheiate cu rezidenţii, va fi actualizată anual în funcție de rata inflației și de modificările referitoare la componentele  taxei de administrare.

FACILITATI FISCALE

 

            În temeiul legii nr. 186/2013 și a HCL nr.25/31.01 2014 pentru investițiile realizate în parcul industrial se pot acorda următoarele facilități:

 1. a) scutire de la plata impozitului pe terenuri, corespunzător terenului aferent parcului industrial, potrivit prevederilor art. 464, pct. 1, lit.n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
  b) scutire de la plata impozitului pe clădiri, corespunzător clădirilor care fac parte din infrastructura parcului industrial, în conformitate cu art. 456 alin. (1) lit.i) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
   c) scutiri de la plata oricăror taxe datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale pentru eliberarea oricăror certificate de urbanism, autorizații de construire şi/sau autorizații de desființare de construcții pentru terenurile şi clădirile din infrastructura parcului, ce fac parte integrantă din parcul industrial;

            In temeiul HCL  nr.181/ 31.10 2013:

 1. a) scutire de la plata redevenței datorate contractelor de concesiune timp de 5 ani de la finalizarea investitiei.

Parc Industrial IMM Slobozia

Alături de antreprenori.