Regulamente

Parc Industrial IMM Slobozia

       

01. Parcul industrial IMM SLOBOZIA are o suprafaţă totală de 15 ha fiind situat pe teritoriul administrativ al Municipiului Slobozia, între Slobozia şi Slobozia Nouă pe marginea DN21 Călărași-Slobozia-Brăila. Terenul Parcului industrial este împărţit în 20 de loturi care sunt grupate pe trei coloane de loturi, suprafața efectivă a loturilor totalizând 10,55 ha.

            Parcul industrial beneficiază de următoarea infrastructură:

            – 4 drumuri de acces interioare orientate pe axa nord-sud, paralel cu drumul naţional DN21 şi alte 3 drumuri de acces interioare orientate perpendicular pe primele care permit accesul la fiecare lot, precum şi 3 zone de parcare;

            –  reţea de energie electrică;

            –  reţea de alimentare cu gaze naturale;

            –  reţea de apă;

            –  reţea de canalizare menajeră;

            –  reţea de canalizare pluvială;

            –  reţea de iluminat stradal şi perimetral;

            –  platforma este împrejmuită cu gard şi are 2 porţi de acces.

            Parcul industrial IMM SLOBOZIA funcţionează sub directa gestionare şi administrare a SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL, societate înfiinţată în baza Legii nr. 186/25.06 2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Slobozia nr.193/31.10 2013, având ca acţionar unic Municipiul Slobozia.

            SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL a fost desemnată prin H.C.L. Slobozia nr. 34/27.02.2014 să administreze Parcul industrial IMM SLOBOZIA.         

SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL deține titlul de parc industrial pentru această suprafață în conformitate cu Ordinul M.D.R.A.P. nr. 762/2014 și prevederile Legii nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale.

            Prezentul Regulament de Organizare și Funcţionare reglementează, în principal, organizarea şi funcţionarea Parcului industrial IMM SLOBOZIA, precum şi procedura de administrare a acestuia.

            Suprafeţele disponibile în PARCUL  INDUSTRIAL IMM SLOBOZIA (de tip “greenfield”), vor avea două destinaţii:

– teren destinat pentru birouri şi activităţi de prestări servicii;

– teren cu destinaţie industrială.

                         

 

 1. DEFINIŢII ALE UNOR TERMENI ŞI EXPRESII

 

            În cuprinsul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:

            – administratorul parcului – persoană juridică de drept privat, română şi/sau străină, înfiinţată în condiţiile legii de către fondatori cu scopul de a constitui un parc industrial, de a dobândi şi deţine titlul de parc industrial, eliberat potrivit prevederilor prezentei legi de organul de specialitate al administraţiei publice centrale sau prin hotărâre a Guvernului, în cazul vechilor platforme industriale privatizate conform unei hotărâri a Guvernului pe concept de parc industrial, respectiv de a gestiona şi administra, în conformitate cu prezenta lege, parcul industrial -SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL;
             – cheltuielile de mentenanţă comune – sumele de bani datorate administratorului parcului, de către rezidenţii parcului, lunar, în baza contractului de administrare şi prestări de servicii conexe ori, în temeiul legii, după caz, reprezentând contravaloarea cotei-părţi proporţionale din cheltuielile efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii comune, calculate şi facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens;
             – cheltuielile de mentenanţă individuale – sumele de bani datorate administratorului parcului de către rezidentul parcului, lunar, în baza contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, reprezentând contravaloarea cheltuielilor efectuate lunar de către administratorul parcului cu lucrările şi serviciile de mentenanţă, reparaţii şi/sau modernizări convenite, după caz, asupra infrastructurii exclusive aferente unităţii ce formează obiectul respectivului contract, calculate şi facturate de către administratorul parcului, în conformitate cu regulamentul adoptat în acest sens;
            – contravaloare utilităţi – sume de bani stabilite şi datorate administratorului de către rezidenţii parcului, în baza contractului de închiriere sau contractului de administrare şi prestări de servicii conexe, contracte încheiate conform legislaţiei specifice;
            – contract de administrare şi prestări de servicii conexe – contractul încheiat în formă scrisă între administratorul parcului şi rezidentul parcului, prin care se stabileşte cadrul juridic care guvernează raporturile juridice dintre administratorul parcului şi rezidentul parcului, în sensul că le reglementează drepturile şi obligaţiile reciproce şi interdependente privind asigurarea folosinţei a uneia sau mai multor unităţi, precum şi asigurarea tuturor şi oricăror utilităţi şi servicii necesare activităţilor desfăşurate în cadrul parcului industrial, dintre care enumerăm, cu titlu exemplificativ: furnizarea de gaze naturale, energie termică, apă, servicii de canalizare, servicii de telecomunicaţii, folosinţa căilor de transport de orice fel edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial, de către administratorul parcului, în schimbul plăţii contravalorii acestora de către rezidentul parcului;
            – infrastructura parcului industrial – ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, căi de transport, drumuri edificate pe terenul din perimetrul parcului industrial care se află în proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenţilor parcului industrial, parcări şi servicii de internet;
            – infrastructura comună – parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din părţile destinate folosinţei comune de către toţi rezidenţii parcului a construcţiilor, instalaţiilor, părţilor componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, reţelele de telecomunicaţii, reţelele de alimentare cu gaze, reţelele de alimentare cu apă, reţelele de canalizare, precum şi căile de transport de orice fel edificate pe terenul aferent parcului industrial, parcări şi servicii de internet;
            – infrastructura exclusivă – parte integrantă din infrastructura parcului industrial ce constă din construcţiile, instalaţiile, părţile componente din sistemele de alimentare cu energie electrică, reţelele de telecomunicaţii, reţelele de alimentare cu gaze, reţelele de alimentare cu apă, reţelele de canalizare aferente unităţilor existente în cadrul parcului industrial;
            – parcul industrial de tip green field, agroparc, ştiinţifico-tehnologic, tehnologic, business, logistic şi inovativ, industrial şi altele, iniţiat de fondatori – terenul aferent şi infrastructura parcului industrial, inclusiv în cazul celor deja existente; după caz, proprietatea rezidenţilor parcului industrial poate include, acolo unde este cazul, şi alte imobile proprietatea unor terţi, ce reprezintă zona astfel delimitată în cadrul căreia se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., într-un regim de facilităţi specifice, de către rezidenţii parcului;
            – penalităţi – daune-interese compensatorii evaluate anticipat prin intermediul regulamentelor, datorate de către cei care încalcă obligaţiile ce izvorăsc din dispoziţiile Legii nr.186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, regulamente şi/sau contractul de administrare şi prestări de servicii conexe, fie rezidenţi, fie administratorul parcului, după caz;
            – platforma industrială – terenul şi ansamblul de construcţii, instalaţii, sisteme de alimentare cu energie electrică, reţele de telecomunicaţii, reţele de alimentare cu gaze, reţele de alimentare cu apă, reţele de canalizare, căi de transport şi drumuri de incintă edificate pe acesta, în scopul dezvoltării oricăror activităţi economice;
            – regulamente – acte juridice unilaterale elaborate de către administratorul parcului, conform Legii 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, cu forţă obligatorie faţă de toţi rezidenţii parcului, care reglementează modalitatea concretă de organizare şi funcţionare a fiecărui parc industrial;
            – rezidentul parcului – orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, ONG-uri, instituţii de cercetare şi alte unităţi care nu au personalitate juridică, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale etc., în cadrul parcului industrial:
(i) în baza unui contract de administrare şi prestări de servicii conexe; sau
(ii) în calitate de proprietar ori chiriaş, după caz, al unui imobil situat în perimetrul parcului industrial constituit conform procedurii simplificate, care nu este proprietatea administratorului parcului;
            – titlul de parc industrial – actul administrativ emis solicitantului de către organul de specialitate al administraţiei publice centrale care conferă Parcului industrialindustriale, Parcului industrialindustriale existente ori terenului destinat parcului industrial regimul juridic de parc industrial prevăzut de legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale;
            –  unitate – parte integrantă a parcului industrial, proprietatea administratorului parcului sau, după caz, a rezidenţilor parcului industrial, conectată la infrastructura parcului, în cadrul căreia unul ori mai mulţi dintre rezidenţii parcului, după caz, desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele în cadrul parcului industrial, într-un regim de facilităţi specifice, cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale .

 

 1. PREVEDERI GENERALE

 

            Parcul industrial IMM SLOBOZIA, denumit în continuare Parc, funcţionează sub directa gestionare şi administrare a SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL care va urmări ca în parc să se desfăşoare următoarele activităţi:

 1. industrie prelucrătoare, producție, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf;
 2. afaceri, în care predomină activităţile financiar-bancare, de consultanţă, proiectare, cercetare-dezvoltare, precum şi activităţi de administrare a afacerilor;
 3. distribuţie, în care predomină activităţile de depozitare mărfuri şi logistică;
 4. servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii.

Pe lângă activităţile care predomină şi care conferă domeniul de specializare al Parcului, în vederea sprijinirii dezvoltării acestor activităţi, se pot desfăşura o serie de servicii conexe şi anume: furnizare de utilităţi, curăţenie şi pază, servicii comerciale şi de alimentaţie publică, activităţi hoteliere, servicii de evidenţă contabilă, asistenţă în afaceri, servicii de asigurare şi altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.

            În cadrul Parcului este interzis accesul mărfurilor al căror import este prohibit pe teritoriul României prin lege sau prin convenţiile internaţionale la care România este parte.

            În Parc rezidenţii sunt obligaţi să desfăşoare numai activităţile pentru care sunt autorizaţi, să asigure şi să respecte, totodată, măsurile de protecţie a mediului.

            Rezidenţii Parcului vor respecta Planul Urbanistic Zonal.

Rezidenții Parcului vor îndeplini următoarele condiții:

 1. Suma investită: minimum 40EUR/mp (raportată la suprafaţa totală a unităţii pentru care se depune cererea privind intenția de a investi în Parcul industrial);

Prin investiţie se înţelege valoarea construcţiilor finalizate (construcţii cu acoperiş) plus mijloacele fixe (exceptând platformele betonate).

 1. Gradul de ocupare a terenului contractat: construcţii cu acoperiş ridicate pe o suprafaţă de minimum 20% (raportată la suprafaţa totală a unităţii pentru care se depune cererea privind intenția de a investi în Parcul industrial).
 2. Investiția să atragă noi locuri de muncă, în termen de 6 luni de la data finalizării investiţiei.

 

 1. FUNCȚIONAREA PARCULUI INDUSTRIAL IMM SLOBOZIA

           

            Parcul industrial IMM SLOBOZIA funcţionează sub directa gestionare şi administrare realizata de SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL.

În activitatea de gestionare şi administrare a parcului industrial, SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL trebuie să facă respectate şi să respecte el însuşi următoarele principii:

 1.  egalitatea de tratament pentru toţi rezidenţii parcului;
 2.  neimplicarea administratorului parcului în practici abuzive împotriva rezidenţilor parcului;
 3.  obligativitatea respectării regulamentelor interne de către toţi rezidenţii parcului;
 4.  stimularea constituirii de noi locuri de muncă în vederea valorificării potenţialului uman local sau regional.

Orice operator economic, persoană juridică română şi/sau străină, care funcţionează conform legii şi desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică, de valorificare a cercetării ştiinţifice şi/sau de dezvoltare tehnologică, agroindustriale, logistice şi inovative, industriale şi altele, este eligibil să devină rezidentul parcului pentru una sau mai multe unităţi din cadrul parcului industrial.

Administrarea Parcului industrial se realizează în baza contractelor de administrare şi prestări servicii conexe, încheiate între SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL şi rezidenţii Parcului industrial care au încheiat cu Municipiul Slobozia un contract de superficie.

            Conţinutul-cadru al contractului de administrare şi prestări de servicii conexe este prezentat în Anexa nr. 1.

            Rezidenţilor Parcului le este interzis să vândă ori să închirieze spaţiile de producţie realizate din investiţiile proprii fără acordul prealabil scris al SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL.

            În cazul obţinerii aprobării SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL, noile activităţi trebuie să respecte profilul general de activitate al Parcului industrial IMM SLOBOZIA .

            Data la care se dobândeşte calitatea de rezident al Parcului este data încheierii de către rezident a contractului de administrare şi prestări servicii conexe cu SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL.

 

 1. TAXA  DE  ADMINISTRARE

 

            Taxa de administrare percepută de către SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL este în cuantum de  minim 3,55 lei/mp/an (fără T.V.A.).

            Taxa de administrare se calculează la întreaga suprafaţă a terenului deţinut în baza contractului de superficie și se plăteşte lunar de către rezidentul Parcului începând cu data semnării contractului de administrare şi prestări servicii conexe, pe toată durata exploatării terenului în Parcul industrial IMM SLOBOZIA.

            În schimbul taxei de administrare SC PLATFORMA INDUSTRIALĂ IMM SLOBOZIA SRL asigură serviciile de iluminat public, de curăţire şi deszăpezire în spaţii comune, de supraveghere a accesului în Parc şi în spaţiile comune, de întreţinere şi de reparare a drumurilor interioare comune şi va efectua demersurile necesare întreţinerii şi reparării reţelelor de utilităţi până la limita unităţii aflate în folosinţă/în proprietate.

            Taxa de administrare stabilită prin contractul /contractele încheiat/încheiate cu rezidenţii, va fi actualizată anual în funcție de rata inflației și de modificările referitoare la componentele taxei de administrare.           

Parc Industrial IMM Slobozia

Alături de antreprenori.